Përshkrim për Autocom Generic

Diagnostifikim të automjeteve moderne ne bazë të kornizave ligjore.

Autocom GENERIC është një mjet diagnostifikues i projektuar dhe i zhvilluar për diagnostifikim të automjeteve moderne ne bazë të kornizave ligjore.

Autocom GENERIC është një produkt i zhvilluar për diagnostifikim ligjor, të tilla si kontrollim të emisioneve të makinave. Ajo mund të përdoret në të gjitha veturat moderne, automjetet komerciale dhe autobusët.

Autocom GENERIC është një softuer universal i bazuar në informacionet e diagnostifikimit të standardizuara dhe të percaktuara me ligj që janë në dispozicion të automjetit. Me paisjen CDP që shërben si urë lidhëse komunikimi ndërmjet makinës dhe softuerit GENERIC, ju mund të keni qasje në këto informacione.

Autocom GENERIC është përdorur nga shumë konsumatorë të kënaqur si kompanitë e kontrollit të makinave, kompanitë e kontrolleve përgjatë rrugës, forcat e policisë dhe kompanitë e sigurimit.

View pricing plans

Autocom Generic

zgjedh problemin ligjor

Rregulloret e
UE-së prej:

% E veturava dhe kamionëve

% Ul orët e punës

% Mrekulli